Uwaga!
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Teddy Eddie w Puławach!
Między 23 lipca a 31 sierpnia 2020 r. Teddy Eddie będzie odwiedzał place zabaw i skwerki lub spacerował ulicami Puław. Aby wziąć udział w konkursie trzeba zrobić sobie zdjęcie z misiem (lub nagrać krótki filmik) wrzucić go na swój profil FB z #smartteddyeddie oraz zameldować się na Smart Academy
01.09 wylosujemy 10 nagród!

Regulamin Konkursu Teddy Eddie w Puławach

 1. Organizatorem konkursu jest Smart Academy Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 18, 24-100 Puławy
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Teddy Eddie w Puławach zwany dalej „Konkursem”. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook http://www.facebook.com na stronie Teddy Eddie Puławy, która znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/teddyeddiepulawy/
 3. Konkurs trwa od 23.07.2020 r. do 31.08.2020 r.
 4. 01.09.2020 r. zostanie wylosowanych 10 nagród.
 5. Nagrodami w konkursie są słuchawki bezprzewodowe, powerbanki oraz upominki z misiem Teddy Eddie.
 6. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci za zgodą swoich rodziców/opiekunów.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich najbliższa rodzina, ani też właściciele, pracownicy i współpracownicy Smart Academy Sp. z o.o. oraz ich najbliższa rodzina.
 8. Zadanie konkursowe jest następujące:

W dniach pomiędzy 23.07.2020 a 31.08.2020 postać Teddiego Eddiego będzie odwiedzała różne miejsca w Puławach np. place zabaw, skwerki, park lub po prostu będzie przechadzała się ulicami miasta. W tym czasie osoba chcąca wziąć udział w konkursie powinna zrobić sobie zdjęcie z Teddiem Eddiem lub nakręcić krótki film i opublikować na swoim profilu z oznaczeniem #smartteddyeddie oraz zameldować się na FP Smart Academy.

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy wydania nagrody. Opublikowanie posta z #smartteddyeddie jest równoznaczne ze zgodą na dalsze udostępnianie jego treści na stronie www.smart-academy.pl oraz fanpage TeddyEddiePulawy i SmartAcademyPulawy.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail w celu przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia natomiast dodatkowo adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przekazania nagrody Zwycięzcy.
 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), w Serwisie (http://www.facebook.com) zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Facebook. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.
 7. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne serwisu Facebook, łączy internetowych, które uniemożliwia prawidłową realizację konkursu.
 9. Regulamin wchodzi w życie 20.07.2020 r. i jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.smart-academy.pl

KLAUZULA INFORMACJYNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU: Przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia do konkursu organizowanego przez Smart Academy Sp. z o.o.  z siedzibą w Puławach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) Smart Academy Sp. z o.o. podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z organizowanym konkursem:

 • Administratorem danych osobowych jest Smart Academy Sp. z o.o. , ul. Żeromskiego 12, 24-100 Puławy, NIP: 7162821481, REGON: 368399787, KRS 0000697356, biuro@smart-academy.pl, tel.: + 48 608 527 570.
 • Administrator przetwarza dane w celu umożliwienia Uczestnikowi wcięcia udziału w konkursie, do którego dokona on zgłoszenia. Podstawą jest zgoda wyrażona przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Administrator może udostępnić dane osobowe Uczestnika swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: a) dostawcy usług informatycznych; b) podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego; c) podmioty świadczące usługi księgowe; d) podmioty świadczące usługi marketingowe; e) podmioty współpracujące przy organizacji konkursu.
 • Administrator może korzystać z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty, które mają swoje siedziby w USA, a więc poza Unią Europejską. W związku z tym dane mogą Uczestnika być przekazywane do tego kraju. Administrator korzysta wyłącznie z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty, które przystąpiły do programu Tarczy Prywatności UEUSA i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.
 • Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
 • Dane osobowe Uczestnika zebrane w celu umożliwienia udziału w konkursie, Administrator przechowuje maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia trwania konkursu.
 • Uczestnikowi konkursu przysługują następujące prawa: a) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania danych osobowych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do żądania kopii danych; f) prawo do przeniesienia danych osobowych; g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • w związku z tym, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Smart Academy Sp. z o.o. , ul. Różana 2, 24-100 Puławy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@smart-academy.pl
 • podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe będzie uczestnictwo w Konkursie.