Kursy przygotowujące do STANAG 6001

 

W naszej ofercie znajdziecie również kurs przygotowujący do egzaminu STANAG 6001 – Smart Pro (Military). Jest to kurs skierowany do żołnierzy lub osób planujących związać się zawodowo z armią. Każdy kolejny poziom egzaminu (1-3) pozwala na awans i otwiera nowe możliwości rozwoju kariery.

 • STANAG 1  to poziom A1/A2 wg skali CEFR (czytanie – 70 min., słuchanie – ok. 35 min., pisanie – 60 min.)
 • STANAG 2 to poziom A2/B1 wg skali CEFR (czytanie – 70 min., słuchanie – ok. 35 min., pisanie – 75 min.)
 • STANAG 3 to poziom B2/C1 wg skali CEFR (czytanie – 65 min., słuchanie – ok. 45 min., pisanie – 80 min.)

Każdy egzamin, niezależnie od poziomu, składa się z 4 części odpowiadających umiejętnościom językowym – słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Każdą z tych części zdaje się oddzielnie.

 

Kursy przygotowujące do egzaminów resortowych

W ramach kursu Smart You w formie grupowej lub indywidualnej przygotowujemy również do egzaminów resortowych z języka angielskiego organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem egzaminu resortowego MSZ jest potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie B2 lub C1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Egzamin składa się z 2 części – pisemnej i ustnej. Uznaje się go za zdany jeśli kandydat otrzyma z każdej części egzaminu co najmniej 55% maksymalnej liczby  punktów dla poziomu B2 i 75% dla C1.

Część pisemna składa się z trzech segmentów:

 1. przetłumaczenie tekstu na język obcy. Tekst może być logiczną całością lub składać się z niepowiązanych ze sobą zdań
 2. wypowiedź pisemna w języku obcym o objętości około jednej znormalizowanej strony na jeden z trzech zadanych tematów
 3. segment polegający na uzupełnieniu 20 luk w tekście o tematyce dowolnej z wykorzystaniem wielokrotnego wyboru. Połowa luk ma charakter leksykalny, a połowa gramatyczny

Część ustną egzaminu mogą zdawać osoby, które uzyskały co najmniej 55% punktów z części pisemnej.

Część ustna polega na:

 1. przekazaniu i skomentowaniu w języku obcym treści wysłuchanego dwukrotnie nagrania o tematyce społeczno-politycznej lub ogólnej, trwającego od 1,5 do 2 minut
 2. rozmowie z Komisją na tematy ogólne

Źródło: Zarządzenie nr 18 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 września 2021 r. w sprawie dokumentowania znajomości języków obcych i przeprowadzania egzaminów z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Egzamin resortowy MSWiA składa się z części pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny trwa 240 minut i jest podzielony na dwie części.
Część pierwsza:
 • słuchanie na które składa się z trzech zadań (3 różne nagrania, każde o długości do 4 minut )
 • test gramatyczno-leksykalny, który polega na uzupełnieniu 20 luk w tekście o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego (10 luk gramatycznych i 10 leksykalnych)

Część druga:

 • sporządzenie streszczenia/syntezy po angielsku jednego lub więcej tekstów źródłowych o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego, o charakterze problemowym. Teksty źródłowe, będące podstawą do sporządzenia streszczenia/syntezy nie powinny łącznie przekraczać 3. stron maszynopisu. Przygotowanie streszczenia/syntezy o objętości około 200-250 słów.  Czas trwania – 90 minut
 • tłumaczenie tekstu z języka angielskiego na język polski. Tekst ma objętość około pół strony maszynopisu, o dużym stopniu trudności leksykalnej i gramatycznej. Czas trwania –  45 minut
 • napisanie pisma służbowego w języku angielskim na wskazany temat, o objętości do 1 strony maszynopisu. Czas trwania –  45 minut

Do egzaminu ustnego dopuszczone są osoby, które uzyskają minimum 60% punktów z egzaminu pisemnego.

 

Egzamin ustny trwa do 50 minut i składa się z:

 • krótkiej rozmowy dotyczącej życia zawodowego i powodów dla których kandydat ubiega się o dane stanowisko
 • rozmowy na podstawie otrzymanego materiału (2 do wyboru) np. ulotek, notatek, zdjęć, wykresów, nagłówków prasowych, stwierdzeń czy napisów informacyjnych
 • prezentacji jednego z dwu lub trzech otrzymanych tematów i dyskusji z egzaminującym

 

Źródło: Zarządzenie nr 19 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie egzaminów resortowych z języków obcych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji