Kursy przygotowujące do egzaminów resortowych

Przygotowanie do egzaminu resortowego MSZ oraz MSWiA

W ramach kursu Smart You w formie grupowej lub indywidualnej przygotowujemy również do egzaminów resortowych z języka angielskiego organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Egzamin resortowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Czym jest egzamin resortowy MSZ?

Celem egzaminu resortowego MSZ jest potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie B2 lub C1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Z czego składa się egzamin resortowy MSZ?

Egzamin składa się z 2 części – pisemnej i ustnej. Uznaje się go za zdany jeśli kandydat otrzyma z każdej części egzaminu co najmniej 55% maksymalnej liczby  punktów dla poziomu B2 i 75% dla C1.

Część pisemna egzaminu resortowego MSZ

Część pisemna składa się z trzech segmentów:

  1. przetłumaczenie tekstu na język obcy. Tekst może być logiczną całością lub składać się z niepowiązanych ze sobą zdań
  2. wypowiedź pisemna w języku obcym o objętości około jednej znormalizowanej strony na jeden z trzech zadanych tematów
  3. segment polegający na uzupełnieniu 20 luk w tekście o tematyce dowolnej z wykorzystaniem wielokrotnego wyboru. Połowa luk ma charakter leksykalny, a połowa gramatyczny

Część ustna egzaminu resortowego MSZ

Część ustną egzaminu mogą zdawać osoby, które uzyskały co najmniej 55% punktów z części pisemnej.

Część ustna polega na:

  1. przekazaniu i skomentowaniu w języku obcym treści wysłuchanego dwukrotnie nagrania o tematyce społeczno-politycznej lub ogólnej, trwającego od 1,5 do 2 minut
  2. rozmowie z Komisją na tematy ogólne

Źródło: Zarządzenie nr 18 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 września 2021 r. w sprawie dokumentowania znajomości języków obcych i przeprowadzania egzaminów z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Egzamin resortowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Egzamin resortowy MSWiA składa się z części pisemnej i ustnej.

Z czego składa się egzamin pisemny MSWiA?

Egzamin pisemny trwa 240 minut i jest podzielony na dwie części.

Część pierwsza pisemnego egzaminu MSWiA

  • słuchanie na które składa się z trzech zadań (3 różne nagrania, każde o długości do 4 minut )
  • test gramatyczno-leksykalny, który polega na uzupełnieniu 20 luk w tekście o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego (10 luk gramatycznych i 10 leksykalnych)

Część druga pisemnego egzaminu MSWiA

  • sporządzenie streszczenia/syntezy po angielsku jednego lub więcej tekstów źródłowych o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego, o charakterze problemowym. Teksty źródłowe, będące podstawą do sporządzenia streszczenia/syntezy nie powinny łącznie przekraczać 3. stron maszynopisu. Przygotowanie streszczenia/syntezy o objętości około 200-250 słów.  Czas trwania – 90 minut
  • tłumaczenie tekstu z języka angielskiego na język polski. Tekst ma objętość około pół strony maszynopisu, o dużym stopniu trudności leksykalnej i gramatycznej. Czas trwania –  45 minut
  • napisanie pisma służbowego w języku angielskim na wskazany temat, o objętości do 1 strony maszynopisu. Czas trwania –  45 minut

Do egzaminu ustnego dopuszczone są osoby, które uzyskają minimum 60% punktów z egzaminu pisemnego.

Z czego składa się egzamin ustny MSWiA?

Egzamin ustny trwa do 50 minut i składa się z:

Część pierwsza – rozmowa zawodowa

Krótka rozmowy dotyczącej życia zawodowego i powodów dla których kandydat ubiega się o dane stanowisko.

Część druga – rozmowa na podstawie źródła informacji

Rozmowa na podstawie otrzymanego materiału (2 do wyboru) np. ulotek, notatek, zdjęć, wykresów, nagłówków prasowych, stwierdzeń czy napisów informacyjnych.

Część trzecia – dyskusja na wybrany temat

Prezentacja jednego z dwu lub trzech otrzymanych tematów i dyskusji z egzaminującym.